Uvod

Kako bi se mogao pratiti visoki tempo tehničkih i tehnoloških promjena, te uspješno raditi na implementaciji i eksploataciji tehničkih sustava i sklopova, učenje postaje kontinuirani proces za svakog pojedinca koji je tehničke znanosti izabrao za područje svoga rada.

Specijalistička znanja i vještine ne samo da će omogućiti brže uklapanje u proizvodne procese, nego daju i temelj za razumijevanje i daljnje praćenje razvojnih trendova u specifičnim specijalističkim područjima strojarstva.

Snažna motivacija za upis predloženog studija je i činjenica da se završetkom specijalističkog studija stječe nivo obrazovanja potreban za polaganje stručnog ispita i dobivanje statusaovlaštenog inženjera.

Predloženi studijski program osmišljen je tako da studenti steknu potrebna znanja i vještine zaobavljanje visokostručnih inženjerskih poslova.

Trajanje studijskog programa je dvije godine (4 semestra – 120 ECTS).

Završetkom studija polaznik stječe stručni naziv ”Stručni/a specijalist/specijalisticainženjer/inženjerka strojarstva” (struč. spec. ing. mech).

Specijalistički studij po definiciji zahtijeva što tješnji kontakt s praksom. Stoga je težište predloženog studija usmjereno na povezivanju gradiva iznesenog na predavanjima s praksom i to organiziranjem stručnih posjeta, terenskog rada i vježbi, specijalističke prakse, izrada stručnih izvješća i projekata, te praktičnog rada u laboratorijima.

Studijski program sastoji se iz četiri semestra:

 • Prvi semestar (temeljna nastava) – studenti ovladavaju znanjem koje je neophodno za uspješno obavljanje specijalističkih tehničkih poslova u gospodarstvu. Uključuje zakonsku regulativu iz područja tehničkih djelatnosti u gospodarstvu, poslovno komuniciranje, educiranje za vođenje poslova kao cjeline proizvodnog procesa i nadopunjavanje znanja iz područja prirodnih znanosti i informatike;
 • Drugi i treći semestar (specijalistička nastava) – studenti stječu specijalistička tehnička znanja neophodna za uspješnu integraciju u gospodarstvene tokove. Uz ponuđene obvezne i izborne specijalističke predmete studenti također imaju slobodu odabira izbornih predmeta iz drugih specijalističkih modula, kako bi se profilirali prema osobnim sklonostima, željama i potrebama;
 • Četvrti semestar – studenti se kroz specijalističku praksu/projekt prilagođenodabranoj specijalizaciji, te izradu diplomskog rada, osposobljavaju za rješavanje konkretnih i realnih stručnih problema, zadataka i projekata.

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. v. š. e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Predrag Đukić, prof. v. š. e-mail

Koordinator tehničkih SDSS: Silvano Jenčić, viši predavač e-mail

O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnike
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen preddiplomski stručni studij „Elektronike“ ili Elektroenergetike” na Sveučilišnom odjelu za stručne studijeili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni specijalist inženjer elektrotehnike / stručna specijalisticai nženjerka elektrotehnike (struč. spec. ing.el.)
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranjaprojektiranjaproizvodnjeizgradnje i nadzora nad izgradnjomispitivanjaodržavanja eksploatacije složenih sustava i njihovih elemenata.

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih sustava i njihovih elemenata.
Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije.
Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti.
Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih postrojenja, razvoj hardverskog i softverskog dijela industrijskih i komercijalnih uređaja, projektiranja i izvođenja sustava automatskog upravljanja automatskim procesima…

Nastavna radilišta

Praktični dio stručne nastave – koji je na pojedinim predmetima iskazan kroz stavkelaboratorijske vježbestručni posjetiterenski radspecijalistička praksatimski projektseminarski rad i završni rad – dijelom se izvodi u različitim tvrtkama/ustanovama.

njima se po unaprijed definiranom programu obavlja stručna praksarealizira timski projektobavljaju mjerenja i drKroz stručne se posjete studenti upoznavaju s proizvodnim pogonimaobjektimaorganizacijom radaprocesimasigurnosti na radusustavima upravljanjakvalitetomkonstrukcijskim rješenjimafunkcioniranjem tehničke i programske te informacijsketelekomunikacijske opremeFiksna nastavna radilišta nisu formalno ustrojena.

Na stručnom studiju elektroenergetike sve spomenute vrste stručnih i nastavnih aktivnosti zarazličite module odvijale bi se u sljedećim ustanovama / tvrtkama / objektima:

 • Objekti HEP-a:

– trafostanica TS 110/(20)10KV Zadar – Centar – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– reverzibilna HE Velebitrasklopno postrojenjekomandni i tunelski dio elektrane,
– vjetropark Trtar,
– hidroelektrane u slivu Cetine: HE Peruća, HE Orlovac, HE Đale, HE Kraljevac,
– HE “Zakučac” i rasklopna postrojenja 220, 110 i 35 kV u HE Zakučac,
– trafostanica ‘TS 400/220/110 kV Konjsko – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– TS 110/35/10 kV Vrboran – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– TS 110/10 kV Dobri,
– TS 10/0.4 kV Dobri 1,
– TS 10/0.4 kV Central,
– TS 35/10 kV Gripe,
– CDU Vrboran,
– NDC-PDC Vrboran,
– MTU postrojenje Vrboran,
– dispečerski centar (35, 10 i 110 kV, NN mreža, MTU, SCADA) HEP distribucije d.o.o. – Elektrodalmacija Split,
– dispečerski centar za upravljanje i prijenos – Split,
– 110/10kV postrojenje Visoka – Split (demonstracija upravljanja s regulacijskom preklopkom, upoznavanje s opremom),
– postrojenje 110/10 kV Dujmovača – Split,
– 110/10(20) kV postrojenje Dobri – Split,
– komunikacijsko središte HEP-OPS,

 • Elektroklima – Split,
 • Eting, d.o.o. Split,
 • Jadranska željezara – Kaštel Sućurac,
 • SNAP – Split,
 • Cemex-Dalmacijacement – (S7 i PCS7 sustavi upravljanja),
 •  industrijski pogon s potpuno automatiziranom linijom – linija proizvodnje crijepova,
 • AD-Plastik – Solin,
 • Adria cink, Split,
 • Agan Inženjering, kooperant tvrtke ASEA Brown Bowery,
 • Čistoća d.o.o. – Split,
 • Adria Winch d. o. o. i Dalstroj d.d. – nastavna radilišta temeljem ugovora o suradnji (cilj: izravno upoznavanje s procesom razvoja novog proizvoda, CNC obradom, upravljanjem kvalitetom i procesom ispitivanja proizvoda).

Obrasci dopisa za dobivanje suglasnosti rukovoditelja tvrtki u kojima se planira odvijanjepraktične nastave/specijalističke prakseizjave o postojanju potrebne opreme i prostora zaizvođenje praktične nastave iz određenog predmeta sukladno studijskom programute popisa i kvalifikacija suradnika koji će izvoditi praktičnu nastavu prikazani su u Prilogu .

Suradnici se ne navode poimenično jer se u izvođenju stručne prakseterenskom radu i prilikom stručnih posjetaangažiraju zaposlenici tvrtke koji se trenutačno nalaze naodgovarajućim radnim mjestima.