Preddiplomski stručni studij Elektronike upisuje 77 studenta, od čega 25 studenata studira po izvanrednom modelu. Za upis je potrebna završena četverogodišnja srednja škola te s uspjehom položena državna matura. Studijski program traje tri godine, odnosno šest semestara. Studenti koji sakupe 180 ECTS i s uspjehom napišu završni rad stječu akademski naziv stručni prvostupnik inžinjer elektronike. Posebna je pozornost posvećena razvijanju generičkih vještina: kreativnog razmišljanja, samostalnog i timskog rada te sposobnosti donošenja odluka na raznim razinama odlučivanja. Studenti imaju priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke. Pri tomu temeljito savladavaju probleme uporabe širokog spektra elektrotehničke ispitne i mjerne opreme, izrade projektne dokumentacije i odgovarajućeg elektroničkog sklopovlja te primjene komunikacijskih protokola. Od praktične nastave izdvajaju se laboratorijske vježbe, stručna praksa, timski projekti, stručne posjete i terenske vježbe. Studenti koji se, prema osobnim sklonostima, opredijeljuju za jedan od tri ponuđena modula: -Telekomunikacije; -Primijenjena elektronika; -Mehatronika. Završetkom ovog studijskog programa može se nastaviti sa školovanjem na višim razinama obrazovanja. Prvostupnici se mogu zaposliti u širokom spektru različitih područja: metalnoj, metaloprerađivačkoj, kemijskoj, cementnoj i brodograđevnoj industriji (brodogradilišta Split i Trogir), javnim komunikacijskim mrežama i telekomunikacijskoj industriji, u tehničkim odjelima održavanja drugih javnih ustanova i tvrtki, elektroprivredi (objekti i pogoni HEP-a). Isto tako otvara se i mogućnost samozapošljavanja kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja i projekata te otvaranje osobne tvrtke ili obrta.

Uvod

Studij Elektroenergetike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara za redovite, odnosno osam (8) semestara za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave. Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike.

Prva dva semestra sadržavaju temeljnu nastavu – elektrotehnika (60 ECTS) i izvode se zajedno sa studijem elektronike. Središnji modul studijske nastave – elektroenergetika (60 ECTS) obuhvaća treći i četvrti semestar i jedinstven je za sve studente Elektroenergetike. Strukturiran je tako da studenti imaju mogućnost biranja tehničkih/netehničkih predmeta iz zajedničkog modula izbornih predmeta. U petom i šestom semestru izvodi se stručna nastava (60 ECTS).

Studenti se, prema osobnim sklonostima, opredjeljuju za smjerove upisivanjem pripadnih izbornih skupina (stručnih modula). Ponuđene izborne skupine su: Elektroenergetski sustavi (EES-1 i EES-2 moduli) i Energetski sustavi u industriji (ESIN-1 i ESIN-2 moduli). Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, perspektive zapošljavanja u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, u području rada energetskih postrojenja u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, te u nizu tvrtki koje se bave projektiranjem i izvođenjem električnih instalacija, energetskih pogona, alata i drugih složenih dijelova i uređaja. Studenti su osposobljeni za upravljanje i održavanje elektroenergetskih sustava i industrijskih pogona.

Studenti koji završe ovaj stručni studij mogu na Odjelu za stručne studije upisati Specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike (120 ECTS ) za stjecanje zvanja stručni specijalist inženjer elektrotehnike. U izradi plana i program studija Elektroenergetike korišteni su dokumenti pridruženih organa Europske komisije zaduženih za usklađivanje strukture obrazovanja, osobito u području elektrotehnike, te referentni dokumenti za izobrazbu inženjerskih profila.
Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. v. š.  e-mail

Pomoćnica pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Barbara Džaja, viši predavač e-mail

Pomoćnik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku:  Silvano Jenčić, viši predavač e-mail

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Elektroenergetika
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje Redoviti studenti | 3 godine (6 semestara)
Izvanredni studenti | 4 godine (8 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednjastrukovna škola
Stručni iliakademskinaziv ilistupanj kojise stječezavršetkomstudija Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer elektroenergetike
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike – smjer Elektroenergetski sustavi može samostalno obavljati djelatnosti iz područja energetike ili se zaposliti na širokom spektru poslova, i to:

 •  planiranja i pripremanja, održavanja, nadzora, upravljanja i zaštite prijenosnih i distribucijskih mreža, rasklopnih postrojenja i elektrana,
 •  uporabe modernih specijalističkih programskih alata i opreme za sve vrste projektiranja i upravljanja u elektroenergetskim sustavima,
 •  izvedbe i održavanja energetske infrastrukture u trgovinskim i rezidencijalnim područjima, poslovnim i državnim projektima u kojima su integrirane energetske mreže.

Očekivani poslodavci su: privatne ili javne tvrtke za proizvodnju električne energije, toplinarstvo i plin; operatori prijenosnog i distribucijskog sustava; javne službe i ustanove za transport i autoceste; tvrtke za gospodarenje vodnim i šumskim resursima; proizvođači i prodavatelji energetske opreme.
Stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike – smjer Elektroenergetski sustavi u industriji može samostalno obavljati djelatnosti iz područja energetike ili se zaposliti na širokom spektru poslova, i to:

 •  planiranja i pripremanja, održavanja, nadzora, upravljanja i zaštite sklopova i uređaja u industriji, automatski upravljanih elektromotornih pogona i postrojenja,
 •  uporabe modernih specijalističkih programskih alata i opreme za sve vrste projektiranja i upravljanja u industrijskim elektroenergetskim sustavima,
 •  izvedbe i održavanja elektroinstalacija u trgovinskim i rezidencijalnim područjima, poslovnim i državnim projektima u kojima su integrirane energetske mreže.

Očekivani poslodavci su: privatne ili javne tvrtke za proizvodnju i isporuku električne energije, toplinarstvo i plin; tvrtke za izvođenje instalacijskih radova u graditeljstvu; javne službe i ustanove za transport, autoceste; tvrtke za gospodarenje vodnim i šumskim resursima; proizvođači i prodavatelji energetske opreme.

Mogućnosti nastavka studija Završetkom stručnoga studija Elektroenergetike stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike ima pravo nastaviti studij na odgovarajućem specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Uvjete za upis sveučilišnih diplomskih studijskih programa na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.
Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju

Nastavna radilišta

Praktični dio stručne nastave – koji je na pojedinim predmetima iskazan kroz stavkelaboratorijske vježbestručni posjetiterenski radspecijalistička praksatimski projektseminarski rad i završni rad – dijelom se izvodi u različitim tvrtkama/ustanovama.

njima se po unaprijed definiranom programu obavlja stručna praksarealizira timski projektobavljaju mjerenja i drKroz stručne se posjete studenti upoznavaju s proizvodnim pogonimaobjektimaorganizacijom radaprocesimasigurnosti na radusustavima upravljanjakvalitetomkonstrukcijskim rješenjimafunkcioniranjem tehničke i programske te informacijsketelekomunikacijske opremeFiksna nastavna radilišta nisu formalno ustrojena.

Na stručnom studiju elektroenergetike sve spomenute vrste stručnih i nastavnih aktivnosti zarazličite module odvijale bi se u sljedećim ustanovama / tvrtkama / objektima:

 • Objekti HEP-a:

– trafostanica TS 110/(20)10KV Zadar – Centar – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– reverzibilna HE Velebitrasklopno postrojenjekomandni i tunelski dio elektrane,
– vjetropark Trtar,
– hidroelektrane u slivu Cetine: HE Peruća, HE Orlovac, HE Đale, HE Kraljevac,
– HE “Zakučac” i rasklopna postrojenja 220, 110 i 35 kV u HE Zakučac,
– trafostanica ‘TS 400/220/110 kV Konjsko – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– TS 110/35/10 kV Vrboran – rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
– TS 110/10 kV Dobri,
– TS 10/0.4 kV Dobri 1,
– TS 10/0.4 kV Central,
– TS 35/10 kV Gripe,
– CDU Vrboran,
– NDC-PDC Vrboran,
– MTU postrojenje Vrboran,
– dispečerski centar (35, 10 i 110 kV, NN mreža, MTU, SCADA) HEP distribucije d.o.o. – Elektrodalmacija Split,
– dispečerski centar za upravljanje i prijenos – Split,
– 110/10kV postrojenje Visoka – Split (demonstracija upravljanja s regulacijskom preklopkom, upoznavanje s opremom),
– postrojenje 110/10 kV Dujmovača – Split,
– 110/10(20) kV postrojenje Dobri – Split,
– komunikacijsko središte HEP-OPS,

 • Elektroklima – Split,
 • Eting, d.o.o. Split,
 • Jadranska željezara – Kaštel Sućurac,
 • SNAP – Split,
 • Cemex-Dalmacijacement – (S7 i PCS7 sustavi upravljanja),
 •  industrijski pogon s potpuno automatiziranom linijom – linija proizvodnje crijepova,
 • AD-Plastik – Solin,
 • Adria cink, Split,
 • Agan Inženjering, kooperant tvrtke ASEA Brown Bowery,
 • Čistoća d.o.o. – Split,
 • Adria Winch d. o. o. i Dalstroj d.d. – nastavna radilišta temeljem ugovora o suradnji (cilj: izravno upoznavanje s procesom razvoja novog proizvoda, CNC obradom, upravljanjem kvalitetom i procesom ispitivanja proizvoda).

Obrasci dopisa za dobivanje suglasnosti rukovoditelja tvrtki u kojima se planira odvijanjepraktične nastave/specijalističke prakseizjave o postojanju potrebne opreme i prostora zaizvođenje praktične nastave iz određenog predmeta sukladno studijskom programute popisa i kvalifikacija suradnika koji će izvoditi praktičnu nastavu prikazani su u Prilogu .

Suradnici se ne navode poimenično jer se u izvođenju stručne prakseterenskom radu i prilikom stručnih posjetaangažiraju zaposlenici tvrtke koji se trenutačno nalaze naodgovarajućim radnim mjestima.